Datum 5 juni 2007

ALGEMENE VOORWAARDEN Glasstudio de Witte Raaf

Artikel 1 Definitie

Onder ‘gebruiker’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan degene die deze algemene voorwaarden in een of meer overeenkomsten gebruikt, respectievelijk daarnaar in aanbiedingen of andere stukken verwijst dan wel pleegt te verwijzen.

Onder ‘wederpartij’ wordt verstaan degene die de gelding van deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard.

Artikel 2 Algemeen: aanbiedingen en bevestigingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij de gebruiker als

aanbieder, verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt, be- en/of verwerking en/of

plaatsing van glas, (gebrandschilderd) glas-in-lood, (gebrandschilderd) glas-in-koper, tiffany, versmelting

en verlijming van glas, isolatieglas en/of andere glastechnieken in de ruimste zin van het woord en/of

kunststofplaten met bijbehorende materialen daaronder begrepen.

2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle monsters en

overige bij de aanbieding verstrekte gegevens worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Indien

een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod

binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Alle orders, door vertegenwoordigers van de gebruiker of door tussenpersonen opgenomen, binden de

gebruiker eerst, indien deze door laatstgenoemde schriftelijk zijn bevestigd.

4. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de

hand gewezen; deze voorwaarden treden daarvoor voor zover nodig in de plaats.

Artikel 3 Prijzen

1. De gebruiker is bevoegd om belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten, van overheidswege

na de aanbieding, of de totstandkoming van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, aan de wederpartij

door te berekenen.

2. Indien, na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst, een of meer van de

kostprijsbepalende factoren waarop de prijs c.q. de prijzen van de gebruiker is/zijn gebaseerd, door

welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is de gebruiker gerechtigd de aangeboden c.q.

overeengekomen prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen en deelt dit de wederpartij zo spoedig

mogelijk mede onder opgaaf van redenen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op ontbinding van

de overeenkomst.

3. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Aflevering; levertijd

1. Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen.

2. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, heeft de gebruiker de keuze dit gedeelte alvast af te

leveren of te wachten totdat de gehele bestelling gereed is.

3. Facturen betrekking hebbend op gedeeltelijke leveringen, moeten door de wederpartij worden voldaan

binnen de in artikel 6 genoemde betalingstermijn.

Artikel 5 Klachten

A. Algemeen.

1. Tenzij bij de bestelling door de wederpartij bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door de gebruiker

schriftelijk zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit geleverd.

2. De gebruiker behoudt zich het recht voor met een geringe afwijking in kleur en/of dessin van standaard of

andere monsters te leveren.

3. De wederpartij is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde aan de

overeengekomen eisen voldoet, ten gevolge van het feit dat met ambachtelijke producten, zoals

mondgeblazen glas, of handgegoten glassoorten gewerkt wordt.

B. Kwaliteit geleverde zaken.

1. Klachten van de wederpartij, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de

overeengekomen kwaliteit, moeten binnen 8 dagen na ontvangst der zaken door middel van een

aangetekend schrijven ter kennis van de gebruiker worden gebracht, bij gebreke waarvan deze geen

enkel recht jegens de gebruiker zal kunnen doen gelden.

2. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn, is de gebruiker slechts gehouden de oorspronkelijk

geleverde zaken te vervangen door zaken van de overeengekomen kwaliteit.

de wederpartij zal derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst kunnen doen gelden.

3. De gebruiker is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit en

dessin.

C. Overige klachten.

1. Klachten van de wederpartij over de wijze van nakoming door de gebruiker van de overeenkomst, en

niet betrekking hebbend op de kwaliteit van het geleverde, moeten zo tijdig en op zodanige wijze ter

kennis van de gebruiker worden gebracht, dat deze zich omtrent de juistheid van de klacht kan

vergewissen, bij gebreke waarvan de wederpartij ter zake geen enkel recht tegen de gebruiker zal

kunnen doen gelden.

2. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn, heeft de gebruiker het recht alsnog zijn

verplichtingen na te komen, zonder dat de wederpartij te dier zake iets van de gebruiker kan vorderen,

zulks met uitsluiting van het geval waarin nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk mocht

zijn.

D. Slotbepaling

1. In alle gevallen geldt dat de gebruiker nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de nominale

factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan schadevergoeding wordt

gevorderd, te boven gaat.

2. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de gebruiker ingevolge

dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 6 Betaling

1. De wederpartij is verplicht de facturen van de gebruiker te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum

zonder aftrek van enige korting. De betaling moet gebeuren effectief in de overeengekomen valuta en

zonder verrekening of opschorting. Op de facturen zal een kredietbeperkingstoeslag ad 3% worden

berekend, welke uitsluitend in mindering mag worden gebracht, indien het factuurbedrag tijdig wordt

betaald. De gebruiker is gerechtigd zonder opgave van redenen contante betaling voor of bij de

aflevering van de zaken te verlangen mits dit tevoren aan de wederpartij kenbaar is gemaakt.

2. Indien de wederpartij het door hem verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet is hij aan de gebruiker

een rente verschuldigd van 1¼% van het netto factuurbedrag voor elke maand (30 dagen) of een

gedeelte daarvan dat hij in verzuim blijft, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het

factuurbedrag.

3. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden, wanneer de bank- of girorekening van de gebruiker is

gecrediteerd en de gebruiker daarvan in kennis is gesteld of bij betaling per kas op de datum van de

kwitantie.

4. Iedere betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte

in mindering van de oudste facturen en de lopende rente, ook indien de gebruiker een andere volgorde

voor toerekening aanwijst.

5. De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van enige overeengekomen termijn of het

niet nakomen van enige verplichting, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

6. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij,

ongeacht of de gebruiker ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

7 De gebruiker heeft eveneens het recht de overeengekomen prijs onmiddellijk en in zijn geheel op te

eisen, dan wel de overeenkomst te ontbinden in geval van het faillissement van de wederpartij dan wel

diens surséance van betaling, beslag op een belangrijk deel van diens bedrijfseigendommen, beslag op

goederen bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst of stillegging of liquidatie van diens

onderneming.

8. Behalve de overeengekomen prijs met de hierboven omschreven kosten en rente is de gebruiker

gerechtigd van de wederpartij te vorderen alle kosten, die door de niet-betaling of enige andere wijze

van tekortkoming van de wederpartij zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.

Buitengerechtelijke kosten zijn door de wederpartij verschuldigd in ieder geval, waarin de gebruiker zich

voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.

Deze buitengerechtelijke incassokosten worden geacht voor partijen te zijn vastgesteld op 15% van de

hoofdsom met een minimum van € 25,00 exclusief BTW. De gebruiker is niet gehouden aan te tonen,

dat hij in de uitgave van deze kosten is vervallen. Indien de gebruiker het faillissement van de

wederpartij aanvraagt, is deze buiten de overeengekomen prijs en de daarop drukkende

buitenrechtelijke en vervolgingskosten eveneens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd naar het tarief, dat geldend is in het arrondissement, waar de faillissementsaanvrage dient.

Artikel 7 Facturering

De gebruiker houdt zich het recht voor de overeengekomen aanneemsom in drie termijnen te factureren,

tenzij anders overeengekomen. 1/3 van de aanneemsom wordt bij aanvang gefactureerd, 1/3 bij oplevering van de helft van de

werkzaamheden en 1/3 bij oplevering. Meer- en minderwerk wordt bij de eindfactuur in rekening dan wel in mindering gebracht.

Artikel 8 Zekerheidsstelling

De gebruiker heeft, indien goede grond bestaat om te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen uit de

overeenkomst niet zal nakomen, het recht te verlangen dat deze op eerste verzoek van de gebruiker

terstond genoegzame en in de door de gebruiker gewenste vorm zekerheid stelt voor de nakoming van zijn

verplichtingen, in het bijzonder op betaling van de overeengekomen prijs. Niet-voldoening aan een daartoe

strekkende schriftelijk aanmaning geeft de gebruiker hetzij het recht de nakoming van diens verplichtingen

op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op schadevergoeding.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van de door hem geleverde zaken voor, zo lang de wederpartij

niet geheel heeft voldaan aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, de vergoeding van

vorderingen wegens tekortschieten zijnerzijds in de nakoming van die overeenkomst daaronder

uitdrukkelijk begrepen. Tot zo lang worden de geleverde zaken geacht door de gebruiker aan de

wederpartij om niet in bewaring te zijn gegeven.

2. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting is de gebruiker

gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de wederpartij zelf te (doen) terughalen van de

plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schaden, vallende op of belopende door de zaken

gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor diens rekening en risico.

Artikel 10 In bewaring of ter be- of verwerking gegeven zaken

Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van

de bewerking van de aan de fabrikanten of handelaren ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven zaken

waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening, van de wederpartij,

behoudens opzet of grove schuld van de gebruiker.

Artikel 11 Afmetingen, gewichten maten

1. Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle zaken behoudt gebruiker zich de gewone bij de met

de vervaardiging belaste fabrieken gebruikelijke toleranties voor.

2. Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek, waar de mal

in past, met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende maten en

modellen.

3. De kosten voor het opnemen van maten, zomede het vervaardigen van mallen, het plaatsen of

bevestigen van glas en alle andere extra verrichtingen komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 12 Overmacht

Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor de gebruiker ten tijde van het aangaan van de

overeenkomst niet waren te voorzien, is hij niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder

meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting van

of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of

verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, verkeersblokkades, alsmede

onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming door de glasfabrieken van hun verplichtingen jegens de gebruiker,

ongeacht de reden of oorzaak daarvan.

Lorem ipsum dolor sit amet